1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Nákup v internetovom obchode https://www.prackynaopasok.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Zaslaním objednávky na tovar dáva zákazník súhlas s týmito podmienkami.

Predávajúci: spoločnosť Aneri spol. s r.o., so sídlom Priechodná 1549/32, 949 01 Nitra, IČO – 36525316, IČ DPH – SK2020147745. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, vložka č. 10771/N, oddiel: Sro.

Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

Tovar: produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu https://www.prackynaopasok.sk

A všetkých ostatných doménach smerujúcich na tento web.

2. OBJEDNÁVANIE TOVARU

Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke internetového obchodu https://www.prackynaopasok.sk.

Tovar si môže objednať korektným vyplnením objednávky na internetovom obchode (prípadne si môže tovar objednať emailom na adrese objednavky@prackynaopasok.sk ).

Po odoslaní objednávky dostane kupujúci potvrdenie o doručení objednávky a do 2 pracovných dní bude kontaktovaný zodpovedným pracovníkom predávajúceho telefonicky alebo emailom, za účelom potvrdenia objednávky.

Po potvrdení objednávky vznikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov, podľa platných obchodných podmienok.

Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.

Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho je možné najneskôr nasledujúci deň po podaní objednávky do 9:00 hod. e-mailovou správou, prípadne telefonicky. V prípade, že kupujúci objednávku nezruší v tomto termíne a odoslanú zásielku nepreberie, bude predávajúci postupovať podľa bodu 6. týchto Všeobecných obchodných podmienok.

Každá objednávka musí obsahovať:

Meno kupujúceho

Poštovú adresu pre doručenie tovaru

Telefonické číslo alebo email

Objednávací kód tovaru alebo presný názov tovaru

Počet kusov z každej položky tovaru

Dátum vystavenia objednávky

Spôsob úhrady za tovar

Spôsob prepravy a prevzatia tovaru

Objednávka pre právnické osoby musí obsahovať aj:

IČO a SK DIČ spoločnosti

Kontaktnú osobu a telefón

Fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania)

3. PLATOBNÉ PODMIENKY A CENY

Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov:

Pri prevzatí tovaru.

Poštovou dobierkou.

Pred prevzatím tovaru.

Platba kartou.

Bankový prevod.

V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad). Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady.

Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode https://prackynaopasok.sk.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru.

Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.

4. DODACIE PODMIENKY

Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (poštou, kuriérskou službou).

Tovar bude odoslaný kupujúcemu do 24 hodín od potvrdenia objednávky, respektíve po prijatí platby za objednávku.

V prípade, že pri vybranom tovare je uvedená dlhšia dodacia lehota, tovar bude dodaný podľa tohto termínu, maximálne do 3 týždňov.

Kupujúci bude oboznámený o presných dodacích lehotách aj pri potvrdení objednávky.

Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške:

Slovenská Republika:

2,70 EUR pri zaslaní cez Slovenskú poštu 1 triedou na dobierku

1,20 EUR pri platbe kartou, alebo prevodom na účet.

Česká Republika:

4,70 EUR pri zaslaní cez www.postabezhranic.cz 1 triedou na dobierku

1,80 EUR pri platbe kartou, alebo prevodom na účet.

Ostatné štáty EU:

5 EUR pri platbe kartou, alebo prevodom na účet.

Dobierka – neposkytujeme

5. VRÁTENIE TOVARU

Zakúpený tovar je možné vrátiť bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru kupujúcim.

Tovar musí byť nepoškodený, v pôvodnom nepoškodenom obale, s kompletným príslušenstvom, návodom, záručným listom.

Najneskôr do 15 dní bude suma za vrátený tovar odoslaná kupujúcemu, na jeho bankový účet alebo adresu.

6. NEPREVZATIE TOVARU

V prípade neprevzatia tovaru kupujúcim, ktorý bol odoslaný kupujúcemu formou dobierky Slovenskou poštou, a.s., alebo kuriérnou službou, nebude tento tovar opätovne zaslaný kupujúcemu. Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním (spravidla cenu dopravy/poštovného a balného v plnej, preukázateľnej výške) a to bankovým prevodom alebo poštovým poukazom typu U na bankový účet. K tejto sankcii bude kupujúcemu vystavená riadna faktúra, ktorá bude splatná najneskôr do 15 dní od vystavenia.

7. REKLAMÁCIE A SERVIS

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa zakúpenia.

Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.

Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis závady. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj záručný listu a kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.

Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, pokiaľ možno v originálnom obale.

Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Pokiaľ však bude reklamácia neoprávnená, predávajúci bude kupujúcemu účtovať poplatok za neoprávnenú reklamáciu vo výške 10 EUR a prepravné náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru kupujúcemu.

Reklamácia je vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.

Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vyriešenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je nutné zaslať na opravu výrobcovi. Doba sa predlžuje o dobu nevyhnutnú na prepravu a opravu u výrobcu.

Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci sa zaväzuje, že získané údaje poskytnuté kupujúcim pri objednávaní, budú slúžiť výlučne pre potreby predávajúceho.

Predávajúci tieto informácie neposkytne tretím osobám, ani iným subjektom.

Pri elektronickej objednávke vyjadruje kupujúci súhlas k použitiu jeho zadaných osobných údajov (meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, e-mail) prevádzkovateľom za účelom zaslania objednaného tovaru a vystavenia daňového dokladu (faktúra).

Údaje zákazníkov sa neposkytujú tretím osobám v zmysle Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. a nasl. a na základe písomnej žiadosti prevádzkovateľa alebo mailom na info@opasok.sk je možné ich vymazať.

Ostatné info k ochrane osobných údajov:

https://www.opasok.sk/osobne-udaje-informacna-povinnost

9. Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 037/772 02 16 
fax č. 037/772 00 24

10. Prechodné a záverečné ustanovenia

1. Tieto Obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.

2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci sa oboznámil so znením Obchodných podmienok a Reklamačného poriadku platných v deň odoslania tejto objednávky.

3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku a inými súvisiacimi právnymi predpismi.

Nitra 20. 4. 2020

Prílohy:

Formulár na odstúpenie od zmluvy